Κεραμικός Γύψος για χύτευση

In powder form. Ideal for creating mold models.

Available in 1kg packaging.

4 parts of gypsum : 1 part of water

€4,00